İslam Tarihi ve İslami Türk Edebiyatı

Tanıtım

İslam Tarihi ve Medeniyetini bütün yönleri ile ele alan bu bölüm, kapsadığı ana bilim dalları ile İslam Tarihinin yaklaşık on beş asırlık farklı dönemlerinin yanı sıra, tarih boyunca yaşanan siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişmelerin kaynaklarıyla incelenmesini hedeflemektedir. Bu bölümün altında iki ana bilim dalı bulunmaktadır:

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

İslam Tarihi ve İslami Türk Edebiyatı Bölümü Türk Din Musikisi ve Türk-İslam Sanatları Tarihi derslerini de uhdesinde bulundurur. Türk Din Musikisinde, dini musiki geleneği çerçevesinde oluşan formlar ve repertuar, tarihsel süreçte yaşanan değişim ve gelişmeler ile musiki sahasındaki nazari çalışmalar ele alınmaktadır. Besteci, icracı ve teorisyenlerin hayatları ve eserleri ile müziğin dini ve sosyal hayattaki yeri araştırma alanlarındandır. Türk-İslam Sanatları Tarihinde mimaride ve hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür, cilt gibi tezyinî sanatlarda ortaya konan eserler ile İslam coğrafyasındaki sanat üretimi, düşüncesi ve üslupları incelenmektedir. İslam kültür tarihinde çeşitli dönem ve bölgelere yayılan sanat faaliyetlerinin teknik yönü, nazari arka planı ve günümüzdeki durumu ele alınmaktadır.

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Bilim Dalı İslam’ın doğuşundan bugüne kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmektedir. Bu çerçevede bütün yönleriyle Hz. Peygamberin hayatı, Hulefâ-i Raşidîn dönemi ve sonrasında kurulan Müslüman devletlerle Türk-İslam devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri araştırılmaktadır. Osmanlı Türkçesi ve İslâmî Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türklerin İslamiyet’i kabulüyle başlayan ve bu dinin tesirinde gelişen edebiyatı odak noktasına alır. Yaklaşık bin yıllık bir edebiyat geleneğinin işlendiği İslami Türk Edebiyatı derslerinde öğrenciler, Türklerin İslamiyet’i algılama, anlatma ve yaşama pratiklerine dair bilgileri ana kaynaklarından öğrenirler.